Xử lý hóa đơn ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ (đã kê khai thuế)

Xử lý hóa đơn ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ (đã kê khai thuế)

Hóa đơn viết sai đơn giá, số lượng, tiền thuế và thuế... hay tên công ty, địa chỉ, mã số thuế đã được Kế Toán 68 chia sẻ các xử lý cụ thể TT 39/2014/TT-BTC và các công văn hướng dẫn các trường hợp đặc biệt 

Còn ở bài này, Kế Toán 68 cũng vẫn sẽ hướng dẫn các bạn xử lý tình huống khi viết sai hóa đơn nhưng ở một trường hợp đặc biệt hơn, đó là sai ở dòng tổng tiền thanh toán (do cộng tổng sai) so với số liệu ở cột thành tiền nên dẫn đến dòng số tiền viết bằng chữ cũng sai.hóa đơn viết sai
Cách xử lý:
1. Nếu hóa đơn viết sai đó chưa được dùng để kê khai thuế GTGT thì các bạn chỉ cần lập biên bản thu hồi, rồi xuất hóa đơn khác thay thế là xong.
2. Nếu hóa đơn của các bạn bị ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ nhưng mà đã kê khai thuế trên tờ khai thuế thì các bạn vẫn thực hiện như hướng dẫn tại Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập.
Cụ thể
Bên bán (viết sai hóa đơn) sẽ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và sau đó bên bán suất hóa đơn điều chỉnh. Trên hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ điều chỉnh tăng (hoặc giảm) tổng số tiền thanh toán đã ghi trên hóa đơn số... ký hiệu... ngày... tháng... năm... (Chú ý: hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm).

Hướng dẫn trên được thực hiện theo công văn sô 11795/CT-TTHT V/v hóa đơn, chứng từ ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 11795/CT-TTHT
V/v hóa đơn, chứng từ.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:
Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam
Địa chỉ: Số 62/7 Thạch Thị Thánh, P. Tân Định, Q. 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0312115214
Trả lời văn bản số CV_221214_ADV ngày 22/12/2014 của Công ty về hóa đơn, chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:
“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”
Trường hợp Công ty theo trình bày, ngày 10/09/2014 có ký đơn đặt hàng số OP06081424 cung cấp hàng hóa cho Công ty TNHH Acon Việt Nam. Công ty đã xuất hóa đơn GTGT số 0000370 và đã kê khai thuế, nay phát hiện sai sót ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ trên hóa đơn thì Công ty và Khách hàng lập biên bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản xác nhận sự việc, đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh tăng tổng số tiền thanh toán ghi trên hóa đơn. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua làm căn cứ hạch toán, kê khai thuế.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
 
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment