Mẫu số: 01-7/GTGT ban hành theo thông tư số 26/2015

Mẫu số: 01-7/GTGT ban hành theo thông tư số 26/2015


Mẫu số: 01-7/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính


Phụ lục
BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT LIÊN TỈNH.
(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)

          [01] Kỳ tính thuế: tháng...... năm hoặc quý.....năm.....
[02] Tên người nộp thuế:……………………………………..............................................
             [03] Mã số thuế:


[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….......................................
             [05] Mã số thuế:


                                                                                                          Đơn vị tiền: đồng Việt Nam                                                                                  
STT
Tên công trình

Doanh thu
Cơ quan thuế địa phương quản lý

Tỷ lệ phân bổ (%)


Số thuế giá trị gia tăng phải nộp


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1
Công trình A

Cơ quan thuế A2

Công trình B

Cơ quan thuế B


Cơ quan thuế C...
...

...
Tổng cộng:

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:.......
…, ngày …tháng …năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment