Mẫu phiếu thu theo quyết định 48 và 15 - Cách viết

Mẫu phiếu thu theo quyết định 48 và 15 - Cách viết

Phiếu thu là mẫu chứng từ kế toán bắt buộc, dùng để xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ, làm bằng chứng cho việc đã thanh toán hay chưa.

Sau đây Kế Toán 68 xin được cung cấp mẫu phiếu thu theo cả quyết định 48 và quyết định 15 để kế toán tham khảo. Cuối bài có phần Hướng dẫn cách viết phiếu thu, bạn nào chưa từng lập phiếu thu thì có thể tham khảo nhé.

1. Mẫu phiếu thu tiền theo quyết định 48:

 
Đơn vị: Kế toán 68
Địa chỉ: P904 KĐT Kim Văn,Kim Lũ
, Hà Nội
             Mẫu số: 01 - TT
     (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
           Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
 

PHIẾU THU

Ngày...10...tháng ...01...năm...2014...
 
 
Quyển số: .....02.......
Số: ....PT 001.........
Nợ: .............................
Có: .............................
Họ và tên người np tiền: ......Trần Hoàng Phương.......
Địa chỉ: .......Số 356 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội..............................
Lý do nộp: .............Thu tiền bán hàng theo HĐ 0038601....................................
Số tiền: .............19.000.000...............(Viết bằng chữ): ....
Mười chín triệu đồng chẵn./.......
Kèm theo: ......01.....Chứng từ gốc.
Ngày ..10.tháng .01..năm .2014..
 
    Giám đốc              Kế toán trưởng
   (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên, đóng dấu)

 
Hoàng Trung Thật   Nguyễn Mai 
Phương
 
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
 
 
Trần Hoàng Phương
 Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
 
Nguyễn Thu H
à
 Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
 
Nguyễn Thu H
à

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ............Mười chín triệu đồng chẵn./...............
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): .............................................................................
+ Số tiền quy đổi: ............................................................................................................

2. Mẫu phiếu thu tiền theo quyết định 15:

 
Đơn vị: Kế toán 68
Địa chỉ: 
P904 Khu Đô Thị Kim Văn,Kim Lũ, Hà Nội…
Mẫu số 01 – TT
                  (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ BTC
N
gày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
 
PHIẾU THU
Ngày ...03... tháng ...01... năm…2014...
                                                                                                                        Quyển số: …..01............
Số: ..........PT 001..........
Nợ: ...............................
Có: ...............................
Họ và tên người nộp tiền: ........Nguyễn Thu Hà.......
Địa chỉ: ....................................Số 17 – Ngõ 1 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội ............
Lý do nộp: ................................Thu tiền bán hàng điều hòa HĐ 0062504......................
Số tiền: ............7.600.000................ (Viết bằng chữ): ......Bảy triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn./.........
Kèm theo: .......01..........Chứng từ gốc.
Ngày ...03... tháng …01... năm ...2014...
 
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu) 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) 
Người nộp tiền
(Ký, họ tên) 
Người lập phiếu
(Ký, họ tên) 
Thủ quỹ
(Ký, họ tên) 
 
    Hoàng Trung Thật       Nguyễn Mai Phương        Nguyễn Thu Hà       Nguyễn Thu Huệ   Nguyễn Thu Huệ
 
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .....Bảy triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn./......................
Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ..................................................................................
Số tiền quy đổi: .............................................................................................................
3. Hướng dẫn cách viết phiếu thu:
- Ghi rõ ngày , tháng , năm lập phiếu thu.
- Ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ của người nộp tiền.
- Dòng " Lý do nộp" ghi rõ nội dung nộp tiền. Ví dụ như: Thu tiền tạm ứng còn thừa..., Nếu là thu tiền bán hàng hóa thì các bạn nên ghi rõ " theo hóa đơn số..." để tiện cho việc kiểm tra.
- Phần chữ ký của những người liên quan trên phiếu thu, phải được ký, ghi rõ họ tên đầy đủ và nhớ là phải ký sống từng liên.
- Những phần còn lại các bạn ghi như các mẫu phiếu thu ở trên.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment