Mẫu phiếu chi tiền mặt theo QĐ 48 VÀ 15

Mẫu phiếu chi tiền mặt theo QĐ 48 VÀ 15

Phiếu chi là chứng từ kế toán được lập khi kế toán chi tiền mặt ra khỏi quỹ tiền của công ty, có thể là chi tiền lương, chi mua hàng hóa...

Dưới đây Kế Toán 68 sẽ cung cấp cho các bạn mẫu phiếu chi tiền mặt theo cả 2 quyết định 48 và 15.

1. Mẫu phiếu chi theo quyết định 15:


Đơn vị:….. Kế toán 68……………..
Địa chỉ:…..Khu đô thị Kim Văn,Kim Lũ, Hà Nội…                       Mẫu số 02 – TT
                                                                                                (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
                                                                                                   Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI
Ngày …05… tháng …01… năm …2014…
                                                                           Quyển số: …01……………….                                                      
 Số: .....… PC 001……………         
                   Nợ: …………………………...       
Có: …………………………...       
Họ và tên người nhận tiền: …Nguyễn Mai Liên…………
Địa chỉ: ……………………..Phòng kế toán…………….
Lý do chi: …………………..Thanh toán cước vận chuyển hàng hóa HĐ 55404……
Số tiền: ………550.000……… (Viết bằng chữ): ……Năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.….
Kèm theo: …………01…………Chứng từ gốc.       
                                                                                                  Ngày…05... tháng...01... năm… 2014…
       Giám đốc                Kế toán trưởng       Người nhận              Người lập          Thủ quỹ  
(Ký, họ tên, đóng dấu)     (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên)
 
 
 
Hoàng Trung Thật      Nguyễn Thị Liên   Nguyễn Mai Liên      Nguyễn Thu Huệ   Nguyễn Thu Huệ      
 
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……Năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./……
Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………………………
Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………………..
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

2. Mẫu phiếu chi theo quyết định 48:

Đơn vị:…Kế toán 68
Địa chỉ:…Khu đô thị Kim Văn,Kim Lũ , Hà Nội…
 
Mẫu số 02 – TT
            (Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐBTC ngày 14/09/2006 
của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI
Ngày ...12... tháng ...01... năm...2014...
  Quyển số: .....01..................
Số: ............PC 001.............
Nợ: ....................................
Có: ....................................
Họ và tên người nộp tiền: .............Nguyễn Văn Hiệp..........................
Địa chỉ: .........................................Bộ phận bán hàng..........................................
Lý do nộp: .....................................Chi tiền vận chuyển Điều hòa HĐ 006348.................................
Số tiền: .............385.000.............. (Viết bằng chữ): .......Ba trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn./..........
Kèm theo: ..................01................... Chứng từ gốc.
Ngày ...12... tháng ...01... năm...2014...
Hoàng Trung Thật         Nguyễn Mai Liên   Nguyễn Thu Huệ  Nguyễn Thu Huệ     Nguyễn Văn Hiệp

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
   (Ký, họ tên)
 
 
 
 
     Người lập              Thủ quỹ              Người nhận tiền
    (Ký, họ tên)          (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)
 
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .........Ba trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn./.........................
Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): .....................................................................................................
Số tiền quy đổi: ....................................................................................................................................
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

3. Cách viết phiếu chi tiền mặt:

Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.
-         Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.
-         Dòng “ Lý do chi” Ghi rõ nội dung chi tiền.
-         Dòng “ Số tiền " Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là VNĐ hay USD..
Phiếu chi được lập thành 3 liên và chi sau khi có đầy đủ chữ ký ( ký sống từng liên ) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuát quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ , tên vào Phiếu chi.
            Liên 1: Lưu ở nơi lập phiếu
            Liên 2: Thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chừng từ gốc để vào sổ kế toán.
            Liên 3: Giao cho người nhận tiền.

Chú ý khi ghi phiếu chi:

+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.
+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment