Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo QĐ 48 và QĐ 15

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo QĐ 48 và QĐ 15

Biên bản thanh lý TSCĐ nhằm mục đích xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.

1. Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo quyết định 48: Mẫu số: 02 - TSCĐ

Đơn vi: Kế toán 68
Bộ phận:……….
                               Mẫu số: 02 - TSCĐ
               (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
                     Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày ...tháng ...năm ....
Số: ........................
Nợ: .......................
Có: .......................
Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của..............................
.............................................................................................về việc thanh lý TSCĐ.
I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:
- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Trưởng ban
- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Ủy viên
- Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Ủy viên
II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ.............................................................
- Số hiệu TSCĐ ......................................................................................................
- Nước sản xuất ( xây dựng) ....................................................................................
- Năm sản xuất ......................................................................................................
- Năm đưa vào sử dụng ....................................... Số thẻ TSCĐ..................................
- Nguyên giá TSCĐ ..................................................................................................
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý .........................................................
- Giá trị còn lại của TSCĐ .........................................................................................
III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

                                                                                                               Ngày ...tháng ...năm....
                                                                                                               Trưởng Ban thanh lý
                                                                                                                         (Ký,họ tên)


IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:
- Chi phí thanh ký TSCĐ: ................................(viết bằng chữ)....................................
............................................................................................................................
- Giá trị thu hồi: .................................................(viết bằng chữ) ..............................
...........................................................................................................................
- Đã ghi giảm số TSCĐ ngày ...tháng ...năm ...

Ngày ....tháng ....năm ....
Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)

2. Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo quyết định 15: Mẫu số: 02 - TSCĐ

Đơn vi: Kế toán 68
Bộ phận:……….
                               Mẫu số: 02 - TSCĐ
               (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC
                     Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày ...tháng ...năm ....
Số: ........................
Nợ: .......................
Có: .......................
Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của..............................
.............................................................................................về việc thanh lý TSCĐ.
I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:
- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Trưởng ban
- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Ủy viên
- Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Ủy viên
II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ.............................................................
- Số hiệu TSCĐ ......................................................................................................
- Nước sản xuất ( xây dựng) ....................................................................................
- Năm sản xuất ......................................................................................................
- Năm đưa vào sử dụng ....................................... Số thẻ TSCĐ..................................
- Nguyên giá TSCĐ ..................................................................................................
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý .........................................................
- Giá trị còn lại của TSCĐ .........................................................................................
III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

                                                                                                               Ngày ...tháng ...năm....
                                                                                                               Trưởng Ban thanh lý
                                                                                                                         (Ký,họ tên)


IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:
- Chi phí thanh ký TSCĐ: ................................(viết bằng chữ)....................................
............................................................................................................................
- Giá trị thu hồi: .................................................(viết bằng chữ) ..............................
...........................................................................................................................
- Đã ghi giảm số TSCĐ ngày ...tháng ...năm ...

Ngày ....tháng ....năm ....
Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)

3. Hướng dẫn cách viết mẫu biên bản thanh lý TSCĐ:

Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định về việc thanh lý TSCĐ doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I.
          Ở Mục II  ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định thanh lý như:
         - Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.
         - Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.
          Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Ban về việc thanh lý TSCĐ.
          Mục IV, kết qủa thanh lý: Sau khi thanh lý xong căn cứ vào chứng từ tính toán tổng số chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã bán hoặc giá bán ước tính).
          Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc Quỹ.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment