Hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT: cách viết + Kê khai + Mẫu

Hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT: cách viết + Kê khai + Mẫu

Khi kế toán viết hóa đơn sai dòng thuế suất mà bên bán và bên mua đã kê khai thuế thì theo điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC hai bên phải tiến hành lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót trên hóa đơn. Sau đó bên bán tiến hành xuất hóa đơn điều chỉnh.hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất

Sau đây Kế Toán 68 xin được hướng dẫn các bạn xuất hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp: điều chỉnh giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng:
-        Thông tin người mua h
àng các bạn ghi đầy đủ như hóa đơn trước.
-        Tại cột : Tên h
àng hóa dịch vụ các bạn ghi: Điều chỉnh giảm thuế suất và tiền thuế của hóa đơn số … ký hiệu … ngày…tháng…năm...
-        Các chỉ tiêu còn lại như: đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, cộng tiền hang các bạn không ghi gạch bỏ “ \ “ . Chú ý ở hóa đơn cũ các chỉ tiêu này không sai, nên không ghi vào hóa đơn điều chỉnh. Chỉ ghi những phần cần điều chỉnh với hóa đơn trước đó.
-        Cột hình thức thanh toán: trả bằng tiền gì thì ghi tiền đó. Còn nếu đối trừ công nợ ( tức là trước đó khách hang chưa trả tiền) thì các bạn có thể gạch chéo.
-        Dòng thuế suất: Các bạn ghi mức thuế suất đã bị ghi tăng ở hóa đơn trước. Ví dụ: hóa đơn trước các bạn ghi 10% nhưng thực tế hang hóa đó chị chịu thuế 5% => ở hóa đơn cũ các bạn đã ghi tăng lên 5%, vậy là cần điều chỉnh giảm 5% Nên các bạn ghi 5% vào mục thuế suất.
-        Dòng tiền thuế: ghi số tiền thuế theo mức thuế suất cần điều chỉnh giảm.
( = thuế suất điều chỉnh nhân với số tiền ở dòng cộng tiền hang ở hóa đơn cũ sai cần điều chỉnh)
-        Dòng Tổng cộng thanh toán ghi số tiền thuế GTGT cần điều chỉnh giảm

Chú ý: hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi âm. Nhưng khi kê khai kê toán phải kê khai âm.

Hướng dẫn các kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT như sau:

-        Bên bán -> Xuất hóa đơn điều chỉnh -> Kê ở bảng kê bán ra tại mục theo thuế suất trên hóa đơn điều chỉnh.
-        
Bên mua -> HĐ đầu vào -> Kê ở bảng kê mua vào
-        Cách kê khai âm: đặt dấu trừ “–“ đằng trước số tiền thuế
-        Các chỉ tiêu còn lại điền như sau:
    + Điền đầy đủ các chỉ tiêu: Hóa đơn, người bán/người mua/MST.
    + Cột mặt h
àng: Bỏ trống
    + Cột Doanh thu đối với bên bán và cột giá trị HHDV mua vào chưa có thuế : Bỏ trống ( vì trên hóa đơn không có phần này)
    + Cột tiền thuế: các bạn gõ phần tiền thuế trên hóa đơn.
Chú ýRất nhiều bạn nghĩ rằng không làm được như trên và phần mềm sẽ báo lỗi, nhưng thực tế máy chỉ cảnh báo (đỏ ) là có sự khác lạ “ số thuế không tương ứng với doanh thu” còn các bạn vẫn ghi và in được tờ khai thuế như bình thường. Nhớ nhé: không chia ngược tiền thuế cho thuế suất để đưa vào cột doanh thu hay giá trị HHDV mua vào. ( hóa đơn trước không sai doanh thu)
    + Cột ghi chú các bạn ghi: Điều chỉnh giảm tiền thuế của hóa đơn số…, ký hiệu… ngày….

Mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT để các bạn tham khảo: 

                                           Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                                                   Ký hiệu: TT/14P
                                                                          Liên 1: Lưu                                      Số:         0000122    
                                                            Ngày..22..tháng...12..năm 2014..
Đơn vị bán hàng: Công Ty TNHH Thu Thanh
Mã số thuế: 0106235853
Địa chỉ: số 21 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại:.................................................Số tài khoản..................................................................................
Họ tên người mua hàng .................. ...................................................
Tên đơn vị....................................
Mã số thuế:……………………………………………………………………
Địa chỉ..........................................
Hình thức thanh toán:.......\................................Số tài khoản………………………………………………..
STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4x5
  Điều chỉnh giảm thuế suất và tiền thuế GTGT của hóa đơn số 0000089 ký hiệu TU/14P ngày 15/8/2014 \ \ \ \
      
      
      
      
     Cộng tiền hàng:                                                                                                     ……\……....
Thuế suất GTGT:   ....…10… %  ,                                     Tiền thuế GTGT:              …600.000………
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                   .........600.000.......
Số tiền viết bằng chữ:..............Sau trăm nghìn đồng...................................
 
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 

 
 
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment