Cách tính, khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ

Cách tính, khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ
Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

Đối với lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc không ký hợp động thì khi trả thu nhập cho người lao động, doanh nghiệp phải tiến hành khấu trừ 10% trên tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên.cách khấu trừ thuế tncn


Ví dụ: Công ty A, Tuyển nhân viên kế toán thử việc 2 tháng, lương thử việc là 3 triệu động 1 tháng, Khi trả lương cho nhân viên kế toán thử việc kế toán tiền lương của công ty A tiến hành khấu trừ 10% tổng thu nhập của nhân viên kế toán thử việc đó như sau:
3.000.000 X 10% = 300.000 

Đối với lao động thời vụ, kế toán phải chú ý đến thỏa thuận trước khi ký hợp đồng, nếu trả cho lao động đó là 3 triệu là thù lao thực nhận  không bao gồm thuế ) thì kế toán phải quy đổi thu nhập 3.000.000 này ra Thu nhập tính Thuế bằng bảng quy đổi thu nhập của phụ lục 02/PL-TNCN theo thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:
3.000.000 / 0,95 = 3.157.895 ( đây là thu nhập tính thuế)
Kế toán Phải khấu trừ và nộp về cơ quan thuế số tiền: 3.157.895 X 10% = 315.790 ( đồng ).
 
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết thu nhập theo mẫu 23/CK-TNCN ( Theo thông tư 156 mới nhất) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. .
Chú ý: Mức khấu trừ 10% áp dụng cho cả đối tượng có mã số thuế TNCN và chưa có MST.
 
KẾ TOÁN 68 LƯU Ý

Điều kiện để thực hiện cam kết thu nhập:

1. Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
2.
 Cam kết 23/CK-TNCN chỉ làm khi cá nhân đó đã có MST.
3.
 C
á nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên.
(Người nộp thuế có thu nhập từ hai nơi trở lên thì không thuộc trường hợp được viết cam kết chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Theo CV 23282/CT-HTr V/v: Chính sách thuế của Cục thuế TP Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2014)
(Ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên không được làm cam kết 23)
Khi doanh nghiệp tiến hành khấu trừ thuế TNCN đối với các lao động thời vụ, thử việc ký hợp đồng dưới 3 tháng, doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế ( làm đơn xin cấp với cơ quan thuế theo Mẫu số:17/TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) cho cá nhân đó. và phải làm báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.
Đối với các cá nhân thuộc đối tượng không cư trú ( người nước ngoài) - kế toán tiến hành khấu trừ 20% tổng thu nhập tại nguồn.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment