Cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng


Mua TSCĐ đã qua sử dụng tính khấu hao thế nào? Ke toan 68 xin hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng, cách xác định nguyên giá và hạch toán tài sản cố định đã qua sử dụng.


Theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 quy định:

1. Cách xác định nguyên giá TSCĐ (kể cả mua cũ và mới)

Nguyên giá = Giá mua thực tế + Các khoản thuế + Các khoản chi phí liên quan

- Giá mua thực tế là giá trên hóa đơn (Không bao gồm thuế GTGT nhé)
- Các chi phí liên quan như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm TSCĐ; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

VD: Công ty kế toán Thiên Ưng mua 1 xe ô tô cũ đã qua sử dụng của 1 công ty khác, giá trị ghi trên hóa đơn là: 500 tr, thuế GTGT 10%: 50tr. Lệ phí trước bạ: 60tr.

Cách hạch toán nguyên giá TSCĐ:
Nợ TK 211: = 500 trcách tính khấu hao tscđ đã qua sử dụng
Nợ TK 133: = 50 tr
       Có TK 112 = 550tr
Lệ phí trước bạ:
Nợ TK 211 = 60tr
     Có TK 3339 = 60tr
Nợ TK 3339: 60tr
     Có TK 112: = 60tr

=> Tổng nguyên giá TSCĐ= 500 tr + 60 tr = 560 tr.

2. Cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng:
(Ở đây chúng tôi lựa chọn phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng)
Xem thêm: 

a. Mức trích khấu hàng năm:
Mức trích khấu hao hàng năm 
=
Nguyên giá của TSCĐ
Thời gian trích khấu hao
Trong đó:
- Thời gian trích khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng được tính như sau:
Thời gian trích khấu hao của TSCĐ
=

Giá trị hợp lý của TSCĐ
x

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư 45)
Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)

Trong đó:
- Giá trị hợp lý của TSCĐ: Là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến ) và các trường hợp khác.

- Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại, xem tại đây

b. Mức trích khấu hao hàng tháng:
Mức trích khấu hao hàng tháng
=
Mức trích khấu hao hàng năm 
12 tháng
- Nếu mua về sử dụng ngay trong tháng:
Mức khấu hao trong tháng p/s
 = 
Mức trích khấu hao theo tháng
 X 
Số ngày sử dụng trong tháng
 Tổng số ngày của tháng p/s
Trong đó:
Số ngày sử dụng trong tháng = Tổng số ngày của tháng p/s – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

VD: Cùng với với ví dụ bên trên, công ty kế toán 68 hướng dẫn cách tính khấu hao và hạch toán chi phí khấu hao như sau:

- Giá trị hợp lý của TSCĐ (là giá trên hóa đơn GTGT) = 500tr.
- Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường) là: 1 tỷ
- Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại là: từ 6 – 10 năm (công ty lựa chọn 6 năm).

=> Thời gian trích khấu hao = (500tr / 1 tỷ) x 6 = 3 năm
=> Mức trích khấu hao hàng năm =  (Nguyên giá / thời gian trích khấu hao) = 560 tr/ 3 năm = 187 tr/năm

=> Mức trích khấu hao hàng tháng = 187 tr / 12 tháng =15.580.000/tháng

3. Cách hạch toán tài sản cố định đã qua sử dụng.
- Cùng ví dụ trên, hàng tháng công ty tiến hành hạch toán chi phí khấu hao như sau:
Nợ TK 641, 642 : 15.580.000
       Có TK - 214:  15.580.000

Lưu ý:  Trước khi trích khấu hao TSCĐ, DN phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với chi cục thuế quản lý.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment