Cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng

Cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng


Năm 2014 Hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng đã được quy định lại. Kế toán 68 xin hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa cho, biếu, tặng:


Trước khi đi vào hạch toán, tôi xin trích những quy định mới nhất về hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng cụ thể như sau:
 

- Theo khoản 5 Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về thuế TNDN của BTC:

5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5.

Trước: Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng được xác định theo giá bán của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm cho biếu tặng.”
 

Các bạn chú ý vấn đề này nhé: Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế” Tức là bỏ xác định giá bán theo thị trường chứ không khải là” BỎ XÁC NHẬN DOANH THU TÍNH THUẾ” nhé!

Lưu ýĐây là quy định về việc bỏ xác định doanh thu để tính thuế TNDN, còn khi xuất hóa đơn các bạn phải xuất theo giá bán né

Chi tiết xem thêm: 

 
CHÚ Ý: Năm 2014: Khoản chi phí cho, biếu, tặng bị khống chế không vượt quá 15% tổng số chi được trừ. (Theo khoản 2.21 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

NHƯNG TỪ NĂM 2015 (Từ kỳ tính thuế TNDN năm 2015):
- Theo khoản 4 điều 1 Luật số 71/2014/QH13:
"4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9."
- Mới nhất theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 cũng không quy định việc khống chế đối với khoản chi quà biếu, tặng, cho khách hàng.


Như vậy:
- Năm 2014: Chi phí quà cho, biếu, tặng khách hàng không được vượt quá 15% tổng số chi phí được trừ.
- Năm 2015: Chi phí quà cho, biếu, tặng không bị khống chế mức 15% nữa. (Được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ)

 
Hướng dẫn cách hạch toán hàng cho biếu tặng:

1. Bên cho:
- Khi mua hàng về cho biếu tặng, các bạn hạch toán như mua hàng bình thường:
Nợ TK 156.cách hạch toán hàng cho biếu tặng
Nợ TK 1331 (Được khấu trừ)
          Có 111, 112...

- Khi xuất hàng cho biếu tặng:
a. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:
Nợ TK 641, 6421 - Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
         Có các TK 152, 153, 155, 156.
Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
         Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

b.Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:
Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
         Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
         Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
         Có các TK 152, 153, 155, 156.

2. Bên nhận:
Nợ TK 156, 142, 642 ... (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì không được khấu trừ.
          Có TK 711


Lưu ý:
- Những hóa đơn đầu vào dùng để cho, biếu, tặng các bạn hạch toán và kê khai thuế như khi mua hàng hóa bình thường thôi.

- Những hóa đơn đầu ra của hàng cho, biếu, tặng các bạn 
Kê khai vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT như khi bán hàng bình thường.
 


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment