Mẫu tờ khai thuế Môn Bài

Mẫu tờ khai thuế Môn Bài

 

Đầu năm 2015 là các doanh nghiệp phải kê khai thuế môn bài:

- Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động không thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh làm ảnh hưởng đến bậc thuế số thuế MB phải nộp thì chỉ phải nộp tiền thuế môn bài năm 2015 thôi - Không phải làm tờ khai.

 
Bắt đầu từ năm 2014 mọi mẫu biểu tờ khai thuế đều phải thực hiện theo thông tư 156/2013/TT-BCTC. Vì vậy nộp tờ khai thuế Môn bài cho năm 2015 kế toán phải sử dụng Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)
Dưới đây mẫu tờ khai thuế Môn bài mới nhất năm 2014 theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Mẫu số: 01/MBAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)
         
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI


[01] Kỳ tính thuế: năm 2015
[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *
[04] Người nộp thuế :.....................................................................................
[05] Mã số thuế: .............................................................................................
[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................
[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................
[13] Mã số thuế: .............................................................................................
[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................
      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTCHỈ TIÊUMÃ SỐVỐN ĐĂNG KÝBẬC
 MÔN BÀI
MỨC THUẾ
 MÔN BÀI
(1)(2)(3)(4)(5)(6)


1

Người nộp thuế môn bài
.........................................................................................................

[10]


2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
 (ghi rõ tên, địa chỉ)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

[11]

3
Tổng số thuế môn bài phải nộp:
 

[12]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
                       Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment