Mẫu nhật ký thực tập tốt nghiệp kế toán

Mẫu nhật ký thực tập tốt nghiệp kế toán

Trong quá trình làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, ngoài bài báo cáo tốt nghiệp thì các bạn cần phải viết nhật ký thực tập. Thực tế thấy rằng nhiều bạn sinh viên kế toán không biết phải viết nhật ký thực tập tốt nghiệp làm sao cho đầy đủ và chi tiết.mẫu nhật ký thực tập

Dưới đây, Kế toán 68 xin cung cấp mẫu mật ký thực tập tốt nghiệp để các bạn cùng tham khảo:
NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ tên HSSV: ……………………………………………………………………………………
Lớp:    …………………………………………Khóa: …………………
Ngành:…………………………………………………………………………..……………....
Thời gian thực tập:  Từ ngày……………..………đến ngày………………..…………………
 

TuầnThời gian
(từ ngày- đến ngày)
Nội dung thực tậpHSSV kí tênGiáo viên HD
Thứ    
Thứ    
Thứ    
Thứ    
Thứ    
Thứ    


Nhận xét trong 01 tuần của giáo viên hướng dẫn thực tập:

…………………………………………………………………………………………………………………
 ...........................................................................................................................................................
Ngày …...tháng ….. năm 201…
                                                                                                                                                                                                                                  GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
                                                                                                                                   (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  • Hướng dẫn ghi nhật ký thực tập:
+ Mỗi người làm 01 cuốn nhật ký thực tập theo mẫu;  mỗi tuần thực tập ghi vào 01 trang, trang cuối là trang giáo viên ghi nhận xét.
+ HSSV ghi nội dung công việc thực tập trong tuần. Mỗi tuần trình sổ cho giáo viên hướng dẫn xem, nhận xét & ký tên vào sổ.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment