Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số

Phương pháp tính giá thành thành hệ số áp dụng trong những DN có quy trình công nghệ sản xuất cùng sử dụng 1 loại nguyên vật liệu nhưng kết quả sản xuất thu được nhiều sản phẩm chính khác nhau.

- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: là toàn bộ quy trình công nghệ và từng loại sản phẩm chính do quy trình sản xuất đó tạo ra.
- Đối tựợng tính giá thành là từng loại sản phẩm.
Tính gía thành từng loại sản phẩm người ta căn cứ vào đặc điểm tiêu chuẩn kỹ thuật để tính cho mỗi loại sản phẩm 1 hệ số. Trong đó lấy hệ số 1 làm sản phẩm tiêu chuẩn.
Hệ số giá thành ký hiệu hi

- Tính giá thành từng loại sản phẩm thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: căn cứ số lượng hoàn thành thực tế của từng loại sản phẩm và hệ số giá thành sản phẩm để xác định số lượng sản phẩm hoàn thành đã được quy đổi:
Công thức:
            các tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số 
Qh: tổng số lượng hoàn thành quy đổi.
Qi : số lượng hoàn thành của sản phẩm i
hi: hệ số giá thành
Bước 2: xác định hệ số phân bổ giá thành cho từng loại sản phẩm:
Công thức:
                 Qi x Hi
Hi = ---------------------
                   Qh
Hi: hệ số phân bổ giá thành
Căn cứ vào chi phí sản xuất tập hợp được trong kỳ, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ, cuối kỳ tính toán và xác định giá thành thực tế của các loại sản phẩm:
                                           ZTT = DDK  +  C - DCK
+ Bước 3: xác định giá thành thực tế của từng sản phẩm chính theo khoản mục:
 
ZTT(i)   =   H(i)   x   ZTT
                         ZTT(i)
z đơn vị TPi =  ---------
                            Qi
Ví dụ: Tại DN sản phẩm sản xuất sản phẩm trong cùng 1 quy trình công nghệ sản xuất thu được 2 sản phẩm A và B trong tháng 3/N với số liệu như sau:
( ĐVT: nghìn đồng)
Khoản mục
Chi phí
Sản phẩm dở dang đầu thángChi phí phát sinh trong tháng
 
Sản phẩm dở dang đầu tháng
Chi phí NVLTT50.000450.00020.000
Chi phí NCTT10.000590.0006.000
Chi phí SXC15.00080.0005.000
Tổng cộng75.0001.120.00031.000
Kết quả sản xuất trong tháng hoàn thành nhập kho 120 SP A, 150 SP B.
Hệ số giá thành SP A, B lần lượt là 1; 1,2.
Yêu cầu: Lập bảng tính giá thành SP A, B
Lời giải:
Qh = Qi x hi = 120 x 1 + 150 x 1,2 = 300
H=  = 0,4
H=  = 0,6
Bảng tính giá thành sản phẩm A số lượng: 120; HA = 0,4.

ĐVT : nghìn đồng
Khoản mục
Chi phí
Gía trị dở dang đầu kỳChi phí phát sinh trong kỳGiá trị dở dang cuối kỳTổng giá thành chungTổng giá thành sản phẩm AGiá thành đơn vị sản phẩm A
Chi phí NVLTT50.000450.00020.00048.000192.0001.600
Chi phí NCTT10.000590.0006.000594.000237.6001.980
Chi phí SXC15.00080.0005.00090.00036.000300
Tổng cộng75.0001.120.00031.0001.164.000465.6003.880

Bảng tính giá thành sản phẩm B số lượng: 150; HB = 0,6.

ĐVT : nghìn đồng
Khoản mục
Chi phí
Gía trị dở dang đầu kỳ
 
Chi phí phát sinh trong kỳ
 
Giá trị dở dang cuối kỳ
 
Tổng giá thành chung
 
Tổng giá thành sản phẩm BGiá thành đơn vị sản phẩm B
Chi phí NVLTT50.000450.00020.00048.000288.0001.920
Chi phí NCTT10.000590.0006.000594.000356.4002.376
Chi phí SXC15.00080.0005.00090.00054.000360
Tổng cộng75.0001.120.00031.0001.164.000698.4004.656
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment