ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỂ ĐÓNG BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015.

ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỂ ĐÓNG BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015.

Theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ, lương tối thiểu vùng năm 2015 như sau:
- Vùng I tăng lên thành: 3.100.000 đồng/tháng
- Vùng II tăng lên thành: 2.750.000 đồng/tháng
- Vùng III tăng lên thành: 2.400.000 đồng/tháng
- Vùng IV tăng lên thành: 2.150.000 đồng/tháng
*** Đối với người lao động đã qua học nghề thì phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Như vậy mức lương tối thiểu vùng của những Người lao động đã qua học nghề:
- Vùng I = 3.100.000 + (3.100.000 x 7%) = 3.317.000 đồng/tháng
- Vùng II = 2.750.000 + (2.750.000 x 7%) = 2.942.500 đồng/tháng
- Vùng III = 2.400.000 + (2.400.000 x 7%) = 2.568.000 đồng/tháng
- Vùng IV = 2.150.000 + (2.150.000 x 7%) = 2.300.500 đồng/tháng
Đối với người lao động hiện có mức lương cơ bản dùng để đóng BHXH thấp hơn mức quy định mới năm 2015 thì cần làm quyết định nâng lương hoặc phụ lục hợp đồng.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment