Tổng hợp luật thuế mới nhất 2014

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật bổ sung, sửa đổi 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư 219/2013/TT-BTC 31/12/2013; Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014...

Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014
II. LUẬT THUẾ GTGT

Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Luật bổ sung, sửa đổi 31/2013/QH13

Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013

Thông tư 219/2013/TT-BTC 31/12/2013

III. LUẬT THUẾ TNDN

Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Luật bổ sung, sửa đổi 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013

Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014


[​IMG]
Văn bản pháp luật mới nhất

IV. LUẬT THUẾ TNCN
Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật bổ sung, sửa đổi 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013

V. HÓA ĐƠN
Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010

Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17tháng 01năm 2014 sửa đổi bổ sung 1 số điều của NĐ 51/2010/NĐ-CP 

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

VI. XỬ PHẠT THUẾ
Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

- Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Nghị định 105/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment