Tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV được tính làm chi phí sản xuất kinh doanh của DN

Quy định mới về tiền lương của Chủ sở hữu – Giám đốc công ty TNHH MTV
Thay đổi này của Thông tư 78/2014/TT-BTC phù hợp với địa vị pháp lý của chủ sở hữu – Giám đốc công ty TNHH MTV tại Luật doanh nghiệp 2005
Qua nhiều năm khập khiễng giữa Luật thuế TNDN và Luật Doanh nghiệp về địa vị pháp lý của chủ sở hữu- giám đốc doanh nghiệp tư nhân, và chủ sở hữu- giám đốc công ty TNHH Một thành viên, do một cá nhân làm chủ, đến nay Thông tư 78/2014/TT-BTC đã tháo gỡ vướng mắc, đưa tiền lương, tiền công của Giám đốc công ty TNHH MTV do một cá nhân làm chủ vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.
Công văn 4568/2014-TNCN nêu rõ tiền lương, tiền công, tiền thù lao của giám đốc công ty TNHH Một thành viên tham gia trực tiếp vào lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh thì vẫn được tính làm chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đây là toàn văn công văn 4568/2014-TNCN:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 4568/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN.
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2916/CT-TTHT ngày 25/7/2014 của Cục thuế tỉnh Nam Định về chính sách thuế đối với công ty TNHH một thành viên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”
Tại Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao cho chủ sở hữu công ty là giám đốc trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các khoản thu nhập trên được coi là tiền lương và phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.

 
Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN (2b).
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment