Thông báo Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng Mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151 /2014/TT-BTC

Thông báo Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng Mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151 /2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính- Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC:

Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT
 theo quý
- Sau khi đủ 12 tháng tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

- Những DN đủ điều kiện và thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý
 muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì gửi Thông báo Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng theo Mẫu 07/GTGTChậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng

              Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……….

      Tên người nộp thuế: 

      Mã số thuế: 
      Địa chỉ: .
      Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:

      Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Quý, do điều kiện của cơ sở Công ty và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng.
 

      Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng ...năm

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.
 

      Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾNgày .......tháng …....năm …....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
Họ và tên:…….ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:.......(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment