Mẫu tờ khai thuế Môn Bài


Bắt đầu từ năm 2014 mọi mẫu biểu tờ khai thuế đều phải thực hiện theo thông tư 156/2013/TT-BCTC. Vì vậy nộp tờ khai thuế Môn bài cho năm 2014 kế toán phải sử dụng Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)
Dưới đây mẫu tờ khai thuế Môn bài mới nhất năm 2014 theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Mẫu số: 01/MBAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)
         
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI


[01] Kỳ tính thuế: năm 2014
[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *
[04] Người nộp thuế :.....................................................................................
[05] Mã số thuế: .............................................................................................
[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................
[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................
[13] Mã số thuế: .............................................................................................
[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................
      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTCHỈ TIÊUMÃ SỐVỐN ĐĂNG KÝBẬC
 MÔN BÀI
MỨC THUẾ
 MÔN BÀI
(1)(2)(3)(4)(5)(6)


1

Người nộp thuế môn bài
.........................................................................................................

[10]


2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
 (ghi rõ tên, địa chỉ)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

[11]

3
Tổng số thuế môn bài phải nộp:
 

[12]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
                       Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)
Share on Google Plus