Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất

Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất

Ngày 25/08/2014 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính, luật bổ sung sửa đổi thủ tục hành chính về thuế, trong đó có sửa đổi và ban hành kèm theo phụ lục  Mẫu số C1- 02/NS Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, thông tư này chính thức có hiệu lực này 01/09/2014.


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mẫu số C1- 02/NS
(TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014
của Bộ Tài Chính)
Mã hiệu: ..................
Số: .........................
 
Tiền mặt [ ] chuyển khoản [ ]
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)


Người nộp thuế: ............Công ty An Phát

Mã số thuế: .................................................
Địa chỉ:......................................................
.................................  Huyện: ........................................ Tỉnh, TP: .....................................................
Người nộp thay: .............................................................................................................
Mã số thuế:.................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Huyện: ......................................... Tỉnh, TP: .........................................................
Đề nghị NH (KBNN): ..................................................................................trích TK số:..............................
hoặc thu tiền mặt để:
Nộp vào NSNN   [  ]                  TK tạm thu(1)  [  ]                   TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) [  ]
Tại KBNN : ............................................ ……………..tỉnh, TP: .................................................................
Mở tại NHTM uỷ nhiệm thu:..........................................................................................................................
Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):
 Kiểm toán NN    [  ]                 Thanh tra TC    [  ]   
 Thanh tra CP      [  ]                 CQ có thẩm quyền khác  [  ]                                                                            
Tên cơ quan quản lý thu: ...................................................................................................................
Tờ khai HQ số(1): ..................................................  ngày: ...............................Loại hình XNK (1):..............

Phần dà nh cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNNPhần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (*)
STTNội dung các khoản nộp NS (4)Số tiềnMã NDKTMã chương
     
     
 Tổng cộng   
Tổng tiền ghi bằng chữ:.......................................................................................................................            
PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

                Mã CQ thu:...................................................                 Nợ TK:..................................................
               Mã ĐBHC: ....................................................                 Có TK: ..................................................
               Mã nguồn NSNN:........................................
  
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
Ngày… tháng…năm
năm…                                                                         
Người nộp tiền Kế toán trưởng(5)  Thủ trưởng(5)   
Thủtrưởng(5)
NGÂN HÀNG (KBNN)
Ngày……tháng……năm……
Kế toán                  Kế toán trưởng

 

Tải Mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước về tại đây:
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment