THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ KHI DI CHUYỂN TRỤ SỞ

Qui định chung: Cơ sở kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, muốn di chuyển trụ sở phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc chính quyền địa phương nơi đi và nơi đến. Mỗi cơ quan thuế được phân công phụ trách một số đối tượng nộp thuế nhất định, và mỗi đối tượng nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất. Vì vậy khi di chuyển trụ sở sang địa bàn khác, đối tượng nộp thuế phải đăng ký với cơ quan thuế về việc thay đổi đó nhưng không được cấp mã số thuế khác. Chậm nhất 5 ngày trước khi di chuyển trụ sở, cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan thuế về việc thay đổi này. Nếu phát hiện cơ sở kinh doanh đã di chuyển sang nơi mới mà chưa đăng ký với cơ quan thuế có thẩm quyền, Chi cục thuế Quận, Huyện nơi cũ sẽ thông báo các biện pháp ngăn chặn, đồng thời cơ quan thuế nơi đến sẽ xử phạt vi phạm hành chánh về đăng ký thuế. Sau đây là những hướng dẫn về thủ tục đăng ký thuế khi cơ sở kinh doanh di chuyển trụ sở. 1. Di chuyển sang tỉnh, thành phố khác. Doanh nghiệp gửi văn thư cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để thông báo về việc di chuyển trụ sở. Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện thanh huỷ hoá đơn (nếu có đăng ký sử dụng) Doanh nghiệp lập quyết toán thuế (ngoại trừ đối tượng nộp thuế là cơ sở kinh doanh nhỏ nộp thuế theo hình thức ổn định mức thuế) và thanh toán hết các khoản thuế còn phải nộp. Nếu doanh nghiệp do các Chi cục thuế (CCT) quản lý thu, thì đội thuế sẽ liên hệ với CCT để cấp cho doanh nghiệp giấy xác nhận đã hoàn tất nghĩa vụ thuế tại địa phương, đồng thời ghi vào danh sách giảm quản lý ĐTNT để báo cáo về cấp trên. Nếu doanh nghiệp do Cục thuế TP quản lý, phòng quản lý thu sẽ xác nhận doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ thuế, ghi vào sổ giảm ĐTNT, và chuyển hồ sơ về P.XLTT-TH. Phòng XLTT-TH Cục thuế cập nhật vào mạng đăng ký thuế để truyền báo về Tổng cục thuế. Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cục thuế (Phòng XLTT-TH) để nhận giấy xác nhận đã hoàn tất thủ tục chuyển mã số khỏi thành phố, sau đó đăng ký nộp thuế tại Cục thuế nơi chuyển đến. Khi đăng ký thuế lại nơi Cục thuế đến, doanh nghiệp phải ghi rõ mã số thuế đã được cấp trước đây. 2. Di chuyển trụ sở sang quận, huyện khác trong phạm vi TP. a. Đối với cơ sở kinh doanh cá thể do CCT quản lý thu: Cơ sở kinh doanh thực hiện quyết toán thuế (nếu thuộc diện tự khai thuế), liên hệ đội thuế để thanh huỷ hoá đơn (nếu có đăng ký sử dụng), nộp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, và nộp hết các khoản thuế còn phải nộp. Đội thuế sẽ liên hệ với CCT để cấp cho doanh nghiệp giấy xác nhận đã hoàn tất nghĩa vụ thuế tại địa phương, đồng thời ghi vào danh sách giảm quản lý ĐTNT để báo cáo về cấp trên. Sau khi có giấy phép kinh doanh ở quận, huyện mới, cơ sở kinh doanh liên hệ với đội thuế nơi đến để tiến hành đăng ký thuế lại. Trên mẫu tờ khai đăng ký thuế, cơ sở phải ghi rõ mã số thuế đã được cấp trước đây. b. Đối với doanh nghiệp do các CCT quản lý thu: Doanh nghiệp sao 3 bản giấy đăng ký thay đổi kinh doanh do Sở KH&ĐT cấp, nộp tại Phòng XLTT-TH Cục thuế. Phòng XLTT-TH sẽ giữ 1 bản để cập nhật dữ liệu, gửi trã lại cho doanh nghiệp 2 bản có đóng dấu "đã đăng ký thuế".Doanh nghiệp lưu giữ 1 bản vào hồ sơ pháp lý của mình, bản còn lại đem nộp cho CCT hiện đang quản lý thu. Doanh nghiệp đến CCT nơi sẽ chuyển đi, nộp giấy đăng ký di chuyển trụ sở cho đội thuế, sau đó tiến hành lập biên bản thanh huỷ hoá đơn, đối chiếu tình hình quan hệ ngân sách và nộp hết những khoản thuế còn phải nộp đến kỳ thuế hiện hành. Chi cục thuế nơi đi sẽ ghi vào danh sách giảm quản lý để báo cáo về Cục thuế, đồng thời cấp cho doanh nghiệp phiếu chuyển quản lý (mẫu 06/QLĐTNT) để giới thiệu doanh nghiệp sang chi cục thuế nơi đến. Trong phiếu chuyển có ghi rõ tình hình quan hệ ngân sách, các khoản thuế chưa phân bổ, chưa nộp đủ và còn được khấu trừ v.v.. Doanh nghiệp mang biên bản thanh huỷ hoá đơn và phiếu chuyển quản lý đến CCT nơi đến để khai báo hoạt động và mua hoá đơn để sử dụng. Chi cục thuế nơi đến sẽ tiếp nhận quản lý, tiếp tục bán hoá đơn cho doanh nghiệp và liên hệ với CCT cũ để nhận bàn giao hồ sơ thuế. c. Đối với doanh nghiệp do Cục thuế trực tiếp quản lý thu: Doanh nghiệp sao 3 bản giấy đăng ký thay đổi kinh doanh do Sở KH&ĐT cấp, nộp tại Phòng XLTT-TH Cục thuế. Phòng XLTT-TH giữ 2 bản để cập nhật dữ liệu và thông báo cho phòng quản lý thu biết, gửi trã lại cho doanh nghiệp 1 bản có đóng dấu "đã đăng ký thuế". Để tránh gây khó khăn cho các doanh nghiệp, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh không thay đổi đơn vị quản lý thu (phòng quản lý) trong trường hợp doanh nghiệp di chuyển trụ sở từ quận này sang quận khác trong phạm vi thành phố. Trước và sau khi di chuyển, doanh nghiệp vẫn kê khai nộp thuế bình thường và vẫn do phòng quản lý thu cũ theo dõi. 3. Di chuyển từ phường, xã này sang phường, xã khác trong quận. a. Đối với cơ sở kinh doanh cá thể: Sẽ không thay đổi cơ quan quản lý thuế trong trường hợp cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm kinh doanh trong phạm vi một quận, huyện. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh doanh mới, cơ quan thuế có thể thay đổi phương pháp tính thuế, mức thuế và thời gian ổn định thuế. Vì vậy, một số thủ tục cần phải được thực hiện như sau: Chủ cơ sở kinh doanh phải đăng ký kinh doanh lại và sau đó đăng ký thuế lại theo mă số thuế đã cấp trước đó. Nguyên tắc chung là trước khi di chuyển, chủ cơ sở kinh doanh phải thực hiện thanh toán hết các khoản nợ thuế và thanh huỷ hoá đơn. Trong trường hợp cơ sở kinh doanh đã sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế bán và muốn tiếp tục sử dụng hoá đơn đó tại địa điểm mới, chủ cơ sở lập văn thư đề nghị với cơ quan thuế và phải được thủ trưởng cơ quan thuế đồng ý. Trong trường hợp có khó khăn chưa thể thanh toán hết thuế khi di chuyển, chủ cơ sở làm văn thư đề nghị chuyển nợ thuế còn đọng sang địa điểm mới và phải được thủ trưởng cơ quan thuế đồng ý. b. Đối với các doanh nghiệp, cơ quan do Cục thuế và Chi cục thuế quản lý thu: Việc thay đổi địa điểm của hội sở trong phạm vi một quận, huyện không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế, vì vậy việc kê khai và nộp thuế vẫn như cũ. Doanh nghiệp sao 3 bản giấy đăng ký thay đổi kinh doanh do Sở KH&ĐT cấp, nộp tại Phòng XLTT-TH Cục thuế (số 140 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3). Phòng XLTT-TH giữ 2 bản để cập nhật dữ liệu và thông báo cho phòng quản lý hoặc Chi cục thuế biết, gửi trả lại cho doanh nghiệp 1 bản có đóng dấu "đã đăng ký thuế".
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment