Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng
Khi kế toán viết sai các chỉ tiêu trên hóa đơn mà hóa đơn đó đã kê khai thuế GTGT thì người bán không thể thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới. Trong trường hợp này người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi nhận sự việc, sau đó người bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót cho khách hàng.

Dưới đây công ty kế toán 68 xin cung cấp  mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT để các bạn cùng tham khảo:

                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ                             
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

       Số ____/BBĐCHĐ-KT68                                   Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2014
 


BIÊN BẢN THOẢ THUẬN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT


Căn cứ Hợp đồng số …… ngày …… tháng …… năm …… giữa Công ty kế toán 68 và  B về việc ............................................................................................

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại văn phòng Công ty kế toán 68, chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY KẾ TOÁN 68
Do ông
Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số thuế:
Bên B: ......................................................................................................................................... 
Do ông (bà) ............................................ , chức vụ: ............................. , làm đại diện.
Địa chỉ: ............................................................................................................................
Điện thoại: ............................................. ; Email: ..........................................................
Mã số thuế: .....................................................................................................................

Hai bên thống nhất thoả thuận điều chỉnh hoá đơn GTGT ký hiệu: ……, mẫu số: ……, số ……., ngày … tháng … năm …… như sau:
- Ghi sai: 
+ Nội dung: ..............................................................................................................
+ .................................................................................................................................
- Điều chỉnh ghi đúng: 
+ Nội dung: ..............................................................................................................
+ .................................................................................................................................
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải vê tại đây
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment