Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng


Khi kế toán viết sai các chỉ tiêu trên hóa đơn mà hóa đơn đó đã kê khai thuế GTGT thì người bán không thể thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới. Trong trường hợp này người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi nhận sự việc, sau đó người bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót cho khách hàng.

Dưới đây CLUB kế toán Hà Nội xin cung cấp  mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT để các bạn cùng tham khảo:


                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ                               
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

       Số ____/BBĐCHĐ-KT68                                           Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2014
 

 
BIÊN BẢN THOẢ THUẬN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT
 
 
Căn cứ Hợp đồng số …… ngày …… tháng …… năm …… giữa Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại KHV Việt Nam về việc ............................................................................................
 
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại văn phòng Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại KHV Việt Nam, chúng tôi gồm có:
 
Bên A: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI KHV VIỆT NAM
Do ông Hoàng Mạnh Khương, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: Phòng 1205A, Tầng 12A, Tòa nhà CT1, 58
3 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 046.329.7006; Email: khuongclubketoan@gmail.com
Mã số thuế: 0106208569.
Bên B: ......................................................................................................................................... 
Do ông (bà) ............................................ , chức vụ: ............................. , làm đại diện.
Địa chỉ: ............................................................................................................................
Điện thoại: ............................................. ; Email: ..........................................................
Mã số thuế: .....................................................................................................................
 
Hai bên thống nhất thoả thuận điều chỉnh hoá đơn GTGT ký hiệu: ……, mẫu số: ……, số ……., ngày … tháng … năm …… như sau:
- Ghi sai: 
+ Nội dung: ..............................................................................................................
+ .................................................................................................................................
- Điều chỉnh ghi đúng: 
+ Nội dung: ..............................................................................................................
+ .................................................................................................................................
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
 
ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment