Kế toán là gì - Cách xác định đối tượng kế toán

Kế toán là gì - Cách xác định đối tượng kế toán

1, Kế toán là gì?kế toán là gì

Theo chuẩn mực kế toán: Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới  hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận độngcủa các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí của Nhà nước, cũng như từng tổ chức, xí nghiệp
Theo ngôn ngữ kế toán thực tế : Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và ghi chép thông tin kinh tế tài chính của Doanh nghiệp dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.
            - Thu thập: chính là việc tập hợp các chứng từ kế toán liên quan đến việc hạch toán kê khai làm căn cứ tính thuế và lên sổ sách. (Các chứng từ kế toán là các Hóa đơn, Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy Báo Nợ, Giấy Báo Có, Phiếu Nhập kho, Phiếu xuất kho,…)
            - Sau khi đã thu thập các chứng từ kế toán, kế toán tiến hành xử lý bằng cách kiểm tra, phân tích tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán đó, kiểm tra về nội dung ghi trên chứng từ kế toán,…
            - Sau khi đã xử lý các chứng từ kế toán đó, kế toán tiến hành ghi chép thông tin qua các phương pháp hạch toán ghi sổ (Việc ghi chép được thể hiện dưới hình thức giá trị, hiện vật, thời gian lao động) .
Ví dụ:
            Doanh nghiệp A thực hiện mua hàng hóa B với số lượng: 10 chiếc X 10.000d/chiếc. Vậy
-  Giá trị: thể hiện qua Tổng giá trị hàng hóa B được nhập mua
-  Hiện vật: thể hiện qua số lượng hàng hóa B được nhập mua
-  Thời gian lao động: được sử dụng khi nhắc đến Tiền lương.

2, Cách xác định đối tượng kế toán? - Đối tượng của Hạch toán kế toán là gì?

Như đã biết Kế toán là công cụ không thể thiếu được trong công tác quản lý của bất kỳ đơn vị nào và việc thực hiện công tác kế toán có tốt hay không đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý. Để thực hiện công tác kế toán thì vấn đề đầu tiên, quan trọng là phải được xác định đúng đắn những nội dung mà kế toán cần phải phản ánh và giám đốc, hay nói cách khác, hai chức năng chủ yếu: phản ánh và giám đốc được thực hiện với cái gì? ở đâu? lúc nào? trong trạng thái nào? - xác định những điều đó được gọi là xác định đối tượng kế toán.
Ta biết rằng bất cứ đơn vị nào, dù thuộc lĩnh vực sản xuất hoặc thuộc lĩnh vực phi sản xuất muốn duy trì hoạt động của mình thì nhất thiết phải có các loại tài sản nhất định, bao gồm nhiều loại khác nhau. Các loại tài sản đó thuộc quyền quản lý và sử dụng của đơn vị nhằm thực hiện những nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như các nhiệm vụ khác theo những mục tiêu được xác định và được qui định. 
Như vậy : Đối tượng kế toán là sự hình thành, và sự biến động của tài sản mà kế toán cần phản ánh và giám đốc trong quá trình hoạt động của đơn vị và nó được thể hiện ở 2 mặt là Tài Sản và Nguồn Vốn ( nguồn hình thành lên tài sản).  
Ví dụ:
  Khi DN vay tiền để mua TSCD thì đối tượng HTKT là Số tiền vay và TS được mua
            Khi xuất tiền mua Hàng hóa thì đối tượng hạch toán kế toán của chúng ta là Tiền và HH
Trong đó:
-      Tài sản là những thứ mà DN có quyền sở hữu, có quyền kiểm soát lâu dài: được dùng để thanh toán, trao đổi phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
-    Nguồn vốn Là nguồn hình thành lên Tài sản
Doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần phải có và đang có các loại tài sản cố định hữu hình, vô hình và các nguồn hình thành lên tài sản như sau :
TÀI SẢNNGUỒN VỐN
+ Nhà cửa, máy móc, thiết bị , kho tàng, phương tiện, vận tải.
+  Các loại nguyên vật liệu ( NVL chính, NVL phụ, nhiên liệu...)
+  Công cụ dụng cụ
+ Hàng hoá, thành phẩm
+ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng....
+ Nợ phải trả - các khoản đi vay
+ Nguồn vốn chủ sở hữu


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment