Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế Môn Bài theo mẫu 01/MBAI

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế Môn Bài theo mẫu 01/MBAI

Để có thể hướng dẫn các bạn lập tờ khai thuế Môn Bài một cách chi tiết và cụ thể Công ty kế toán 68 sẽ hướng dẫn các lập ngày trên tờ khai mẫu 01/MBAI mới nhất của năm 2014 theo thông tư 156.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI


[01] Kỳ tính thuế: năm ....(ghi năm nộp thuế)
[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *
[04] Người nộp thuế :......
ghi tên công ty..................................................
[05] Mã số thuế: ...............
Mã số thuế của công ty.....................................
[06] Địa chỉ:  ............ 
Địa chỉ của công ty.....................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................
[12] Đại lý thuế (nếu có) :..................
Từ chỉ tiêu 12 –20 là dành cho đại lý thuế
[13] Mã số thuế: ...............................Tức là đơn vị làm dịch vụ kế toán
[14] Địa chỉ:  ...................................... Nếu bạn là kế toán của công ty thì bỏ qua mục này
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................
      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
                                                                                                               

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT
CHỈ TIÊU
MÃ SỐVỐN ĐĂNG KÝBẬC
 MÔN BÀI
MỨC THUẾ
 MÔN BÀI
(1)(2)(3)(4)(5)(6)


1

Người nộp thuế môn bài
................Ghi tên công ty ................................

[10]
 

ghi 1804
(là mã của Thuế Môn Bài)
ghi vốn điều lệ trên giấy phép ĐKKD
căn cứ vào vốn để xác định bậc
ghi số tiền thuế theo bậc thuế


2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
 (ghi rõ tên, địa chỉ)
........................................................................................
là cùng tỉnh hoặc thành phố - còn ở Hà Nội hay TP HCM là cùng Quận
............................................................................................
............................................................................................

[11]

3
Tổng số thuế môn bài phải nộp: 
 

[12]
ghi tổng tiền phải nộp

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

 Bỏ qua
                       Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)
 

 giám đốc ký
                                                        
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment