Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Thuế thu nhập doanh nghiệp là Thuế trực thu đánh trực tiếp vào phần thu nhập tính thuế của Doanh nghiệp trong 1 kỳ sản xuất kinh doanh nhất định.
Tới kỳ tính thuế, DN cần phải xác định và khai báo số thuế phải nộp cho cục thuế.

Căn cứ tính thuế TNDN:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN
 phải nộp  
=  Thu nhập
tính thuế  
x   Thuế suất
thuế TNDN

Trường hợp doanh nghiệp nếu có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN
          phải nộp         
thuế TNDN
 ( Thu nhập tính thuế  -  Phần trích lập quỹ KH&CN )XThuế suất

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc loại thuế tương tự thuế thu nhập doanh nghiệp ở ngoài Việt Nam thì doanh nghiệp được trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong đó thu nhập tính thuế được xác định như sau:cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý
    Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.
Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập
tính thuế
   =Thu nhập chịu thuế -  Thu nhập được miễn thuếCác khoản lỗ được kết chuyển
theo quy định

    +   Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:là khoản chênh lệch giữa Tổng Doanh thu và thu nhập khác phát sinh trong kỳ trừ đi các khoản Chi phí được trừ

Thu nhập chịu thuế=(Doanh thu + thu nhập khác  ) -Các khoản Chi phí được trừ

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bằng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng.
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, không được bù trừ với thu nhập hoặc lỗ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

Mức thuế suất đối với từng lạo hình doanh nghiệp cụ thể :
 - Từ 01/07/2013 Áp dụng Thuế suất thuế TNDN 20% đối với những DN có Tổng Doanh thu năm trước liền kề < 20 tỷ. Trường hợp DN có tổng thời gian hoạt động sxkd kể từ ngày thành lập đến kỳ tính thuế năm 2012 không đủ 12 tháng hoặc > 12 tháng, hoặc những DN mới thành lập trong 06 tháng đầu năm 2013. Thì Doanh thu xác định để DN này nộp thuế áp dụng mức thuế suất Thuế TNDN 20% là Doanh thu bình quân tháng của năm 2012, hoặc bình quân tháng trong năm 2013( tính đến hết 30/06/2013) Không vượt quá 1.67 tỷ đồng
 -  Các DN còn lại không đủ điều kiện là những DN áp dụng thuế suất 20% thì Áp dụng mức thuế suất 22% tính từ 01/01/2014.
 -  DN đầu tư kinh doanh xây dựng nhà ở XH thực hiện mức Thuế suất 10%
 -  DN bán, cho thuê, cho thuê mua nhà áp dụng mức thuế suất 5%
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment