Cách hạch toán khi xuất hàng sử dụng tiêu dùng nội bộ


Hướng dẫn cách hạch toán khi xuất hàng hoá sử dụng tiêu dùng nội bộ
Khi doanh nghiệp xuất hàng hoá tiêu dùng nội bộ thì cần phải tiến hành lập hoá đơn và cần hạch toán các nghiệp vụ kế toán dựa trên những hoá đơn chứng từ đó. Dưới đây Công ty kế toán 68 hướng dẫn cách hạch toán khi xuất hàng hoá sử dụng tiêu dùng nội bộ theo quyết định 48 và quyết định 15:

Xuất dùng nội bộ theo QĐ 48/2006Xuất dùng nội bộ theo QĐ 15/2006

Đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ (theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá), ghi:
Nợ TK 154, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá
         Có TK 5118: Doanh thu bán hàng nội bộ.

+ Bút toán phản ánh giá vốn:
Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
         Có TK 155, 156:


+  Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
         Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311).
 
+ Bút toán phản ánh giá vốn:
Nợ TK 623, 627, 641, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá
         Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ.
+  Đồng thời hạch toán thuế GTGT:
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
         Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) .
 
Đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:
Nợ TK 154, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra
         Có TK 5118: Doanh thu bán hàng nội bộ
         Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311).
 
+  Ghi nhận giá vốn bán hàng :
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
         Có TK 155, 156.
+ Ghi nhận doanh thu
Nợ TK 623, 627, 641, 642: Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra.
         Có TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ
         Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (33311).
 
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment